A Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club

 Alapszabálya

a 2018. május 12-i közgyűlésen

módosított szöveggel egységes szerkezetben, )

Általános rendelkezések

 

1.§.

A sportegyesület neve:                     Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club

Rövidített neve:                                HÜSI SC

A HÜSI SC székhelye:                     1028 Budapest, Gyöngyvirág u. 13.

A HÜSI SC működési területe:       Budapest

Az alapítás éve:                                 1994

2.§.

A HÜSI SC a Közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény egyesületekre vonatkozó szabályai (a továbbiakban: civil tv., illetve Ptk.)  szerint, egyesületként működő önálló jogi személy.

Alapszabályát a 2013. évi  V. tv (Ptk) és 2006. évi  V. Tv (Ctv) előírásainak megfelelően – a 2004. évi I. törvényt (Stv.) módosító  2011. évi CLXXII törvény figyelembe vételével (a továbbiakban együtt: Stv.) -, valamint a 2011. évi CLXXV tv /Civil  tv./ és a  2011. évi CLXXXI törvény előírásai alapján az alábbiakban határozza meg.

3.§.

 A HÜSI SC célja és feladatai, közhasznú tevékenységei, működése, nyilvántartási és beszámolási rendje

A HÜSI SC közhasznú szervezetként működő sportegyesület.

A HÜSI SC céljai:

 1. A sakkozás, – mint szabadidős, és sport tevékenység iránti érdeklődés minél szélesebb körű felkeltése, fenntartása
 2. Lehetőséget teremteni különböző életkorú tagjai számára, hogy a sakk, mint tevékenység beépüljön az életvitelükbe, módjuk legyen akár versenyszerű, akár szabadidős sakkozásra.
 3. Lehetőséget teremteni az egyesületi tagságon kívüli fiatal,- és felnőtt korúak számára a sakk-életbe való bekapcsolódásra.
 4. Közösségi szellem kialakítása.
 5. Kapcsolat kiépítése a sakk sportág további szervezeteivel, és a sakkozás iránt érdeklődő egyéb csoportjaival és részt vevőivel.
 6. 6. A szabadidős és a versenyszerű sakkozás elősegítése, melynek keretében biztosítja ennek anyagi és tárgyi feltételeit
 7. Biztosítja a felkészülést és a részvételt sakk versenysportágban a hazai és nemzetközi bajnokságokon, illetve támogatja az amatőr szintű sakkozást.

 A HÜSI SC kiemelt feladatként kezeli a sakk sportág utánpótlás nevelését.

 Céljai elérése érdekében

 a/         Törekszik minél szélesebb körű oktatási, nevelési tevékenység kifejtésére, az utánpótlás nevelésére.

b/         Tagjain keresztül bekapcsolódik a sakkozás iskolai szintű oktatásába, és az egyesületi    tevékenység keretében lehetőséget és teret biztosít annak gyakorlati alkalmazására, ennek anyagi és tárgyi feltételeit – lehetőségein belül – biztosítja.

c/         Kiemelt feladatként kezeli a különböző felkészültségű és minősítésű tagjai részére az egyéni és csapatbajnokságokon, valamint az amatőr bajnokságokon való részvétel biztosítását.

d/         Ezen versenyek nemcsak az egyének szakmai továbbfejlődését segítik, hanem – különösen a csapatbajnokságok – az egyesület tagjai közötti összekötő kapocsként is szolgálnak, és lehetőséget biztosítanak a közösségi szellem kialakulására is, melynek megteremtése a céljai között kiemelt fontosságúként szerepel.

A HÜSI SC közhasznú tevékenységei:

A Hüsi SC ”Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. tv  /Ectv./.  2. § 19. és 20. pontjában meghatározott közhasznú szervezetként működik.

Az egyesület az Ectv.. 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjának, továbbá az (5) bekezdés (b) pontjában meghatározott kritériumoknak is megfelel.

Közhasznú tevékenységként a sakk széles körű megismertetésével, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sportszervezés segítségével tevékenyen részt vesz mind a 2011. évi CLXXII tv-el módosított 2004. évi I tv. /Sporttörvény/, mind a 2011. évi CXC tv-el megállapított nemzeti köznevelésről szóló törvény  állami feladatainak és célkitűzéseinek megvalósításában:

A Hüsi SC Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében végezni kívánt közhasznú tevékenysége: sporttevékenység. A sportegyesület a közhasznú tevékenysége során az Stv. 16. § (1)-(2) bekezdése alapján vesz részt a sporttal kapcsolatos közfeladatok megvalósításában. A Stv. 16. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel sportegyesületként, mint civil szervezetként közhasznú tevékenységet végző szervezetnek minősül.

A Sportegyesület tevékenységével közvetve szolgálja az alábbi állami közfeladatok ellátását:

 az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; 2004. évi I. tv.    Preambulum

 • A sport által kialakítja és erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét.

A sport tevékenység kialakítja az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. 2004. évi I. tv. Preambulum

 • sportfinanszírozás, 2004. évi I. tv. 49.§ d.)
 • gyermek- és ifjúsági sport támogatása, feltételeinek megteremtése 2004. évi I. tv. 49.§ c), e)
 • az utánpótlás-nevelés, diáksport, szervezett szabadidősport támogatása (Stv. Preambuluma, Stv. 49. §).
 • A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)
 • Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.2001. évi CI tv. a felnőttképzésről : 3.§ (2) a)b)

A Sportegyesület tevékenységével közvetve szolgálja az alábbi önkormányzati közfeladatok ellátását:

 

 • A települési önkormányzatok biztosítják az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 2004. évi I. tv. 55.§ (2)
 • segítik a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását. 2004. évi I. tv. 55.§ (3)c)
 • kerületi sport- és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) 17.
 • A helyi önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel , (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 6.§a)-b)

A HÜSI SC közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

A HÜSI SC nemzetközi tevékenységet is folytat.

A HÜSI SC működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról a versenyterme bejáratánál elhelyezett hirdető táblán való kifüggesztéssel, valamint a honlapján : http://www.husi-sc.hu/ való közzététellel gondoskodik.

A HÜSI SC vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményét az egyesület nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.

A HÜSI SC közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A HÜSI SC évente – az éves beszámoló mellékleteként – közhasznúsági mellékletet készít.

A közhasznúsági melléklet jóváhagyása –  az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A HÜSI SC mind a közgyűlési, mind az elnökségi döntéseiről határozati könyvet vezet. A határozati könyvben szerepel a döntés(ek) tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A vezető szervek döntéseiről, határozatairól az érintetteket 8 napon belül írásban értesíteni kell.

A közhasznúsági mellékletbe, valamint a határozati könyvbe bárki betekinthet, illetve – saját költségére – kérheti a közgyűlési vagy elnökségi ülés(ek) jegyzőkönyvének fénymásolatát.

4.§.

 A HÜSI SC tagsága

1)    A HÜSI SC tagjai lehetnek:          a,/ rendes tagok

b/ pártoló tagok

c/ tiszteletbeli elnökök és tagok.

2)   A HÜSI SC rendes tagja lehet minden olyan magánszemély, akit más jogszabály ettől nem tilt, a HÜSI SC alapszabályát elfogadja, kötelezettséget vállal a HÜSI SCcéljainak megvalósítását szolgáló tevékenységében való aktív részvételre, és vállalja, hogy az SC-t a tagdíj megfizetésével anyagilag támogatja

3)    A jelentkező felvételi kérelmét a HÜSI SC elnöke bírálja, fogadja el.

4)   A HÜSI SC pártoló tagja lehet az a magán- vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely) a HÜSI SC céljait erkölcsileg és anyagilag (a tagsági díjon felül) támogatja és felvételi kérelmét a HÜSI SC elnöke elfogadja.

5)   A HÜSI SC tiszteletbeli elnökeinek és tagjainak azok a személyek választhatók, akik a közéletben betöltött szerepükkel, kimagasló tevékenységükkel segítik a HÜSI SC céljainak megvalósulását.

5.§

 A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése, tagdíj.

A sportegyesületi tagság belépéssel, illetve felvétellel, a tiszteletbeli elnökök és tagok esetében választással keletkezik. A sportegyesületi tagság előfeltétele a HÜSI SC alapszabályát           elfogadó,– a 4.§ 2./- ben megfogalmazottak vállalását is tartalmazó – belépési nyilatkozat.2)          A belépés, illetve a tagfelvétel kérdésében – a 3) bekezdésében foglalt kivétellel – a HÜSI SC elnöke határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a HÜSI SC soron következő közgyűléséhez lehet fellebbezni szóban vagy írásban.       3)         A tiszteletbeli elnökök és tagok megválasztása a HÜSI SC közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

4)  A HÜSI SC rendes és pártoló tagjai tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíjat három egyenlő

 • részletben előre, legkésőbb január 15-ig, május 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell befizetni átutalással, csekken vagy személyesen, készpénzben. Év közbeni belépés esetén az időarányos részt belépéskor kell megfizetni.
 • 5)  A tagdíj mértékét az elnökség  javaslata alapján a közgyűlés jogosult  következő egy éves) időtartamra meghatározni
 • 6)        A tagsági viszony rendes és pártoló tagok esetében kilépéssel, kizárással, törléssel és elhalálozással, tiszteletbeli elnökök és tagok esetében elhalálozással vagy lemondással szűnik meg.
 • 7)           Az elnök jogosult azt a rendes vagy pártoló tagot törölni a HÜSI SC tagjainak a sorából, aki (amely)írásbeli felszólítás ellenére:az egyesület célkitűzéseit megvalósító tevékenységében való részvételt – méltányolható indok  nélkül – megtagadja,
 • vagy aki a HÜSI SC tevékenységében elfogadható indok nélkül több mint egy éve nem vesz részt,
 • illetőleg tagdíj- vagy egyéb vagyoni hozzájárulás fizetési kötelezettségének, önhibájából több mint három hónapja nem tesz eleget,

Az elnök törlést kimondó, –  indokolással ellátott  – írásos határozata ellen, annak kézhez vételétől számított 15 napon belül –  a soron következő közgyűléshez lehet fellebbezéssel fordulni. Az indokolással ellátott, írásos  fellebbezést  az elnökséghez kell benyújtani.

8)  A tagnak a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén az elnök kizárást kezdeményezhet. az egyesület elnökségéhez.

 HÜSI SC-ből való kizárást az elnökség által, – a körülmények és indokok vizsgálata, valamint az érintett tag meghallgatását követően, –  hozott határozat alapján lehet alkalmazni.

A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. Az indokolásból ki kell tűnnie a kizárás alapjául szolgáló tényeknek, és azok bizonyítékainak,.

A határozatot az érintett taggal közölni kell.

A határozat ellen, –  annak  kézhez  vételétől számított 15 napon belül ,  a HÜSI SC közgyűléséhez lehet fellebbezni. Az indokolással ellátott, írásos  fellebbezést  az elnökséghez kell benyújtani.

 A HÜSI SC tagjairól az ügyintéző szerv nyilvántartást vezet.

6.§

 A tagok jogai és kötelezettségei.

1/   A HÜSI SC rendes tagjának jogai:

 1. tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a HÜSI SC közgyűlésén;
 2. bármely tisztségre megválasztható;
 3. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a HÜSI SC-t érintő bármely kérdésben, illetve előzetes időpont egyeztetés-mellett betekinthet a HÜSI SC irataiba;
 4. a HÜSI SC elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok munkájában, edzéseken, versenyeken használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti a HÜSI SC szakembereinek segítségét;
 5. részesülhet a HÜSI SC által nyújtott kedvezményekben;
 6. a HÜSI SC valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutásától számított 30 napon belül – a Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatja.
 7. A 14. életévét be nem töltött tag az a.), c.) és f.) alpontok szerinti jogait törvényes képviselője útján is gyakorolhatja.”

2/ A HÜSI SC rendes tagjának kötelezettségei:

 1. a) az alapszabály betartása, a HÜSI SC vezető szervei határozatainak végrehajtása;

a tagsági díj, illetve a közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulás megfizetése,

HÜSI SCvagyonának megóvása;

sportszerű magatartás;

versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerint való szereplés.

A HÜSI SC pártoló tagjának jogai:

 1. a) javaslatokat, észrevételeket tehet a HÜSI SC működésével kapcsolatban;

részesülhet a HÜSI SC által nyújtott kedvezményekben.

A HÜSI SC pártoló tagjának kötelezettségei:

 1. a) az alapszabály betartása;

a HÜSI SC célkitűzéseinek erkölcsi és általa vállalt módon történő anyagi támogatása;

sportszerű magatartás.

A HÜSI SC tiszteletbeli elnökének és tagjának jogai:

részt vehet a HÜSI SC közgyűlésén;

véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a HÜSI SC-t érintő kérdésekben;

részesülhet a HÜSI SC által nyújtott kedvezményekben.

A HÜSI SC tiszteletbeli elnökének és tagjának kötelezettségei:

az alapszabály betartása;

a HÜSI SC erkölcsi támogatása;

sportszerű magatartás.

A jogi személy tagsági jogai:

képviselője útján részt vehet a HÜSI SC közgyűlésén és ott javaslatokat, észrevételeket tehet a HÜSI SC működésével kapcsolatban;

külön megállapodás alapján részesülhet a HÜSI SC által nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti a HÜSI SC szakembereinek segítségét.

A jogi személy tag kötelezettségei:

a      az alapszabály betartása;

b     a HÜSI SC célkitűzéseinek erkölcsi és általa vállalt módon történő anyagi támogatása.

 

7.§

 A HÜSI SC szervezete:

 

A HÜSI SC szervezete:

a  a közgyűlés

b  az elnökség

c  az elnök

d  a felügyelő bizottság

e az elnökség által létrehozott bizottságok és egyéb

szervek.

 

8.§

 A közgyűlés.

A HÜSI SC legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

2/  Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni

 3/ A közgyűlés időpontját az elnökség határozza meg, és a meghívót az elnök küldi el a tagoknak és meghívottaknak.

     A meghívót e-mailben is el lehet küldeni.

A közgyűlési meghívót a közgyűlés időpontját megelőző legalább 2 héttel korábbankell a tagoknak megküldeni.

 4/  A meghívónak tartalmaznia kell:

 • közgyűlés helyét, időpontját,
 • tervezett napirendi pontjait,
 • szükség esetén az egyes napirendi pontok indokolását, mellékleteit
 • értesítést, hogy határozatképtelenség esetéreaz eredeti időpontot követő 30 perc múlva a közgyűlés újbóli összehívással megtartásra kerül, mely esetben a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 5   A  meghívó kézhez vételétől számított 8 napon belül a tagok, és az egyesület szervei indokolással ellátva írásban kérhetik a napirendi pont kiegészítését az elnökségtől.

A kiegészítés elfogadásáról az elnökség határoz.

Elutasítás esetén a közgyűlés a napirendi pontokról való szavazás előtt dönt.


9.§

 A közgyűlés hatásköre, határozathozatala.

1)  A közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

2)   A közgyűlés, határozathozatalában nem vehet részt az  a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 3. c) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 3)    A közgyűlés határozatképes, ha az 1. pont szerint jogosult tagok több mint fele jelen van.

4)   Az adott ügyben a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni azt a tagot, aki valamely oknál fogva az adott ügyben nem szavazhat.

5)  A közgyűlés napirendjét az elnökség meghívóban  előterjesztett – javaslata  alapján maga a közgyűlés határozza meg.

6)  A HÜSI SC évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell:

A közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek és a szavazatszámlálók megválasztása.

 1. b) a HÜSI SC tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása és elfogadása;
 2. c) a HÜSI SC közhasznúsági mellékletének elfogadása;
 3. d) a HÜSI SC éves költségvetésének – bevételi és kiadási főrovatok szerinti – elfogadása;
 4. e) a felügyelő bizottság beszámolója;

a tagok által beterjesztett, napirendet kiegészítő javaslatok, amennyiben azokat a közgyűlési meghívó kézhezvételét követ 8 napon belül az elnökséghez benyújtották, és az nem fogadta el.

A határidő után, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslat abban az esetben tárgyalható, ha azt a jelenlévő tagok legalább 50 %-a, plusz 1 fő támogatja;

minden negyedik évi közgyűlés megválasztja a HÜSI SC ügyintéző és képviseleti szerveit. Az elnök vagy az elnökségi tagok több mint felének a 9. § 1./ k ) ponton alapuló visszahívása vagy lemondása esetén soron kívüli választást kell tartani.

 

10.§

 A közgyűlés hatásköre, határozathozatala.

1   A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a HÜSI SC megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása;

az alapszabály megállapítása és módosítása

az elnökség, az elnök, a felügyelő bizottság négy éves időtartamra történő megválasztása, és díjazása

a HÜSI SC éves beszámolójának megvitatása és elfogadása;

a középtávú szakmai program, kiemelten az utánpótlás-nevelési program megvitatása és elfogadása;

az éves költségvetés – bevételi és kiadási főrovatok szerinti – megvitatása és elfogadása;

a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása;

 1. h) a rendes tagokra vonatkozó tagsági díj, vagyoni hozzájárulás összegének, illetve a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének meghatározása;

ia közgyűlés elnökének megválasztása;

 1. j) tiszteletbeli elnökök és tagok megválasztása;

kbizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a közgyűlés által választott tisztségviselők

visszahívása;

l    a tagfelvétel elutasítása esetén a határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása;

döntés az elnök törlést megállapító, /5.§ 7. pont / , illetőleg a kötelezettségszegő taggal szemben az elnökség által  alkalmazott kizárás. /5.§.8.pont / határozata elleni  fellebbezés ügyében

n   a HÜSI SC részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a HÜSI SC számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek;

o   a közhasznúsági melléklet elfogadása;

p   mindazon kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg a közgyűlés saját hatáskörébe von.

       A közgyűlés határozathozatala:          

A határozat hozatal általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével történik, kivéve:

az 1. bek.a) pontjához a szavazattal rendelkező tagok  három negyedének  szavazata,

 1. c) az 1. bek. b) pontjához a jelen lévő tagok három negyedének  szavazata szükséges.
 2. d) az 1. bek. d. és e. pontjai esetében a határozat meghozatalához a jelenlévő tagok kétharmados egyetértése szükséges;

e    a közgyűlés titkosan szavaz az elnökség (benne külön az elnök), valamint a felügyelő bizottság megválasztásakor. Egy jelölt esetében nyílt szavazás is lehetséges;

f    megválasztottnak tekintendő az a tag, aki a leadott érvényes szavazatok több mint felét   megszerezte. Ha több jelölt esetében az első választási fordulóban a jelölt/ek/ nem kapott/kaptak/ a megválasztáshoz elégséges szavazatot, még egy választási fordulót kell tartani. A második fordulóban azok a jelöltek vesznek részt, akik az első fordulóban a szavazatok legalább 20 %-át megszerezték, de legalább a még megválasztandó tisztségviselők száma, plusz egy fő. A második fordulóban a legtöbb szavazatot kapott jelölt megválasztottnak tekintendő.

       Az ügyintéző és képviseleti szerveket megválasztó közgyűlés előtt legalább egy hónappal a HÜSI SC elnöksége jelölőbizottságot hív össze, amely az ügyintéző és képviseleti szervek tagjaira vonatkozó javaslatát a közgyűlés elé terjeszti.

Az ügyintéző és képviseleti szervek tagjaira bármely tag a közgyűlés előtt írásban és a közgyűlésen is javaslatot tehet. A szavazó listára csak az a jelölt kerülhet fel, akit jelölésében a közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok legalább 20 %-a támogat. A szavazó listára történő felkerülésről a közgyűlés nyílt szavazással dönt.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke  és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a közgyűlés elején megválasztott két személy hitelesíti.

        A HÜSI SC közgyűlése nyilvános.

7/    A közgyűlésen hozott határozatokat – meghozataluktól számított 15 napon belül – az egyesület honlapján közzé kell tenni.

11.§

A HÜSI SC rendkívüli közgyűlése.

A HÜSI SC rendkívüli közgyűlését kell összehívni:

ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban igényli;

az elnökség határozata alapján;

ha azt a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványozza, ill. a bíróság elrendeli;

degyéb, az alapszabályban meghatározott esetekben.

2     A rendkívüli közgyűlést az indítványozástól számított egy hónapon belüli időpontban össze kell hívni.

A rendkívüli közgyűlés összehívására és lefolytatására a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

12.§

A HÜSI SC elnöksége.

A HÜSI SC tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a HÜSI SC működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a HÜSI SC más szervének hatáskörébe utalt.

Az elnökség üléseit legalább négyhavonta tartja. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy legalább az elnökség egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

Az elnökség feladata és hatásköre:

a HÜSI SC tevékenységének irányítása;

b     a közgyűlés előkészítése és összehívása;

c      a HÜSI SC középtávú szakmai és utánpótlás-nevelési programja az éves költségvetés kidolgozása, az éves program, a munka és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása.

d     a HÜSI SC eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése;

a felügyelő bizottság kivételével az egyéb bizottságok létrehozása,   tisztségviselőinek és tagjainak négy évre, illetve a következő vezetőségválasztó közgyűlésig tartó megbízatása, beszámoltatása, a megbízatások visszavonása;

a HÜSI SC szervezeti és működési szabályzatának megállapítása;

amennyiben az elnök munkaviszonyban áll a HÜSI SC-vel, vele szemben a munkáltatói jogkörgyakorlása.

 1. h) Az elnök kizárásra vonatkozó javaslata alapján vizsgálat lefolytatása, ennek alapján írásos, indokolással ellátott határozat meghozatala.

 

4/    Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó rendkívüli kiadásokról, a költségvetés évközi módosításáról, a költségek átcsoportosításáról.

 1. §

 Az elnökség tagjai

Az elnökség létszáma: 5 fő.

            Az elnökség tagjai:

a    az elnök

b    4 elnökségi tag

            Az elnökség tagjaira is vonatkoznak 14. §. 2) pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok

4/    Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való

részvétel.

Javaslattétel elnökségi ülés összehívására.

Észrevételek, javaslatok tétele a HÜSI SC működésével kapcsolatban.

Az elnökségi tag felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította.

5/    Az egyesület elnökségi tagot, valamint hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

 1. §.

 Az elnökség működése

Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és az ügyrendjét.

Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról, a napirenden szereplő kérdésekről, az előterjesztések megküldéséről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy elnökségi tagok legalább

egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

Az elnökség a 12. § 2./ a, b, alatti elnökségi tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes.

Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

6    Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket nyolc napon belül értesíteni kell, valamint 15 napon belül az egyesület honlapján közzé kell tenni.

 15. §

 A HÜSI SC elnöke

A HÜSI SC legfőbb tisztségviselője a HÜSI SC elnöke.

Az elnök az elnökség közreműködésévelirányítja és vezeti a HÜSI SC tevékenységét.

A  Ptk 3:22 §-ban a vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok :

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 5. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –

ea.)    amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

eb.)    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

 1. ec) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

ed.)    amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 

3/    Az elnök feladata és hatásköre:

Az elnök feladatait személyesen köteles ellátni.

 1. a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása, az elnökségi ülés vezetése,

a HÜSI SC képviselete,

c     a hírközlő szervek tájékoztatása a HÜSI SC tevékenységéről,

kötelezettségvállalási, aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása (a banki aláírási jogkört egy másik elnökségi taggal együtt gyakorolja),

döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,

összehangolja a HÜSI SC tevékenységét,  az elnökség és a munkaviszonyban állók munkáját,

szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, gondoskodik a HÜSI SC működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról,

ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály, vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal,

munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, az egyesület munkavállaló felett           j)          javaslatot tesz az elnökség felé  a kötelezettségszegő taggal szemben alkalmazandó kizárásról. / 5.§ 8. pont /

 1. k) az 5.§ 7. pontban meghatározottak szerint törlési határozatot hoz.

 

4/    Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a HÜSI SC más tisztségviselőjére átruházhatja.

 

 1. §.

 A szakalkalmazottak

A szakmai feladatok ellátására a HÜSI SC szakembereket alkalmazhat. Az alkalmazottak létszámát, valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.

A HÜSI SC-nél munkaviszonyban álló dolgozók bérét, illetve fizetését az elnökség állapítja meg.

 17. §.

 A felügyelő bizottság

A közgyűlés a HÜSI SC működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére felügyelő bizottságot választ.

2     A felügyelő bizottság létszáma 3 fő (elnök és 2 tag).

A felügyelő bizottság tagjai a HÜSI SC-ben más tisztséget nem viselhetnek. A felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek a HÜSI SC-nél munkaviszonyban álló, a HÜSI SC-nél gazdasági feladatokat ellátó személyek, továbbá olyan személyek, akik a HÜSI SC elnökségének tagjával, illetőleg a HÜSI SC-nél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban állnak.

       Vonatkoznak rájuk a 14. §. 2) pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok

5/    A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

6/    A felügyelő bizottság ellenőrzi a HÜSI SC működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a HÜSI SC munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a HÜSI SC könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

7/    A felügyelőbizottság kiemelt vizsgálati területei:

A HÜSI SC pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata.

Az éves költségvetés végrehajtásának felülvizsgálata, és erről jelentés készítése az éves rendes közgyűlésnek.

A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata.

A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.

8     A felügyelő bizottság tagjai a HÜSI SC elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

9     A felügyelő bizottság feladata ellátása során jogosult a HÜSI SC gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a HÜSI SC tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

10      A felügyelő bizottság köteles a HÜSI SC intézkedésre jogosult vezető szervét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról tudomást szerez, hogy

)     a HÜSI SC működése során olyan jogszabálysértés vagy a HÜSI SC érdekeit egyébként súlyosansértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése              vagy következményeinek  elhárítása,illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

)      a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

11      Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

2        Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a  törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

 1. §.

 A HÜSI SC gazdálkodási rendje, vagyona

A HÜSI SC elkülönítetten tartja nyilván a cél szerinti tevékenységéből, illetve                                 vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait.

       A HÜSI SC bevételei:

tagsági díjak,

b     pártoló tagok befizetései,

magán- és jogi személyek támogatásai, adományai,

rendezvények bevételei,

reklámtevékenységből származó bevételek,

állami és önkormányzati támogatás,

a HÜSI SC céljai elérése érdekében folytatott gazdasági-vállalkozói tevékenység bevételei,

egyéb bevételek.

       A HÜSI SC költségei:

a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek (ráfordítások kiadások) b)         egyéb, nem cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek

 1. b) (ráfordítások, kiadások)
 2. c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
 3. d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

       A HÜSI SC vagyona:

készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összegek)

készpénzre szóló követelés

értékpapírok, részvény, stb.

ingatlan és ingó vagyon.

A HÜSI SC bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A HÜSI SC tagjai a HÜSI SC tartozásaiért – a befizetett tagsági díjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

A HÜSI SC gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok és saját gazdálkodási szabályzata alapján végzi.

A HÜSI SC 1994. július 6-i vagyonát alapítási vagyonként kell kimutatni.


19.§.

A HÜSI SC megszűnése

       A HÜSI SC megszűnik:

feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,

más társadalmi szervezettel való egyesülésével,

feloszlatásával,

megszűnésének megállapításával.

A HÜSI SC megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a HÜSI SC közgyűlése

rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, az a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és sakkcélokra kell fordítani.

 

 20.§.

 Összeférhetetlenség

 A HÜSI SC elnökségének, felügyelő bizottságának és fegyelmi bizottságának tagjai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói viszonyban (Ptk. 8:1. §).
Megválaszthatóságukra vonatkozóan  az Alapszabály 14. §. 2) pontban felsorolt összeférhetetlenségi szabályok érvényesek.

 

21.§.

 Záró rendelkezések

 

 • A HÜSI SC alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések értelmezésére a HÜSI SC elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a HÜSI SC valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező.
 • Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény egyesületekre vonatkozó rendelkezéseit és a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A jelen alapszabály módosítást, amely a 2001. május 4-én elfogadott alapszabály többször kiegészített és módosított, egységes szerkezetbe foglalt változata, a közgyűlés 2018. május 12. napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Budapest, 2018. május 12.

     Valis János

                                                                                                           HÜSI SC elnöke

 

A jelen – módosításokkal egységes szerkezetű  – alapszabály elkészítésére a HÜSI SC közgyűlésének  2018. május 12.  napján tartott ülésén hozott alapszabályt  módosító határozata alapján került sor.

 

Fentiek alapján igazolom, hogy a jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel annak módosításai alapján hatályos tartalmának.

 

Budapesten, 2018. május 30.

                                                                                                              Valis János

                                                                                                           HÜSI SC elnöke